home
achtergrondinfo praktijkvoorbeelden projectdraaiboek contact
school A school B school C school D school E school F
ervaringen
opbrengst

Algemeen
Het belangrijkste resultaat is dat leerlingen en leerkrachten met elkaar in gesprek zijn gekomen over de omgang met elkaar. Dit is vertaald in concrete omgangsvormen. De centrale waarde respect heeft daarmee meer inhoud en betekenis gekregen, vooral op het (omgangs)gedrag in de klas en in de school.

Project en de waarden op de school

 • Het team is met elkaar in gesprek gekomen over onderliggende waarden in het werken en opvoeden op de school (“Daar hadden we het eigenlijk nooit over”); impliciete persoonlijke waarden zijn expliciet gemaakt. Daarbij is het besef gegroeid, dat een meer gemeenschappelijke pedagogische lijn en benadering op school belangrijk is voor de aansluiting tussen de klassen. Ook groeide het besef, dat het vóórleven door leerkrachten een belangrijke voorbeeldwerking heeft. Verschillende leerkrachten gaven aan dat in het team zelf en in de schoolteambijeenkomsten het onderwerp “onderlinge omgang” meer structurele aandacht verdient; hier zijn nog geen concrete afspraken over gemaakt.
 • In drie bijeenkomsten zijn door de school en de ouders de belangrijkste waarden uitgewisseld. Hiermee zijn een groot aantal ouders in de gelegenheid gesteld om hun mening kenbaar te maken en tevens om te horen welke kernwaarden de school belangrijk vindt. Voor beide groepen was het leerzaam om te horen wat er achter de voordeur thuis, respectievelijk achter de deur van de klas op school gebeurt. Dit leidde tot meer onderling begrip. Het was vooral verhelderend hoe verschillende bevolkingsgroepen hiermee omgaan (bijvoorbeeld hoe moslimgezinnen hun tradities plaatsen naast de protestants christelijke).
 • De leerlingen van groepen 7 en 8 hebben op diverse momenten heel betrokken gesproken over voor hen belangrijke waarden; het was nieuw voor hen om in termen van (onderliggende) waarden en betekenissen te praten. Vervolgens hebben de leerlingen in de groepen 7 en 8 zelf allerlei manieren van doen geformuleerd die daadwerkelijk zijn gebruikt bij het opstellen van de tien gouden omgangsregels.

Project en het pedagogisch kader op de school

 • De waarde respect wordt (twee) wekelijks, via één van de tien gouden regels voor respectvolle omgangsmanieren, in de klassen behandeld en vervolgens de rest van de week met de leerlingen geoefend en nader besproken.
 • Het project heeft niet tot een aanpassing van de pedagogische opdracht geleid; deze staat impliciet in de schoolgids vermeld onder uitgangspunten. Elementen zijn: christelijke waarden (gelijkwaardigheid, solidariteit en respect voor het leven), ontmoeting en respect voor elkaars geloofsovertuiging en levensbeschouwing, harmonische ontwikkeling van de persoonlijkheid (sociaal emotioneel en verstandelijk), sfeer (open, eerlijk, vertrouwd en veilig). De waarde respect is hierdoor wel sterker gaan leven.
 • Het project is een verdere aanzet geweest om op zoek te gaan naar een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling; een keuze zal worden gemaakt voor ‘Leefstijl’ of de ‘Vreedzame school’.

Project en ouderbetrokkenheid op de scholen

 • Het project heeft geleid tot twee bijeenkomsten met een goede ouderopkomst en een goede uitwisseling over opvoedingswaarden, maar heeft verder niet geleid tot meer ouderbetrokkenheid (in kwantitatieve zin van meer ouders of meer inzet).
 • De formele betrokkenheid (OR en MR) is geregeld, maar de verdere betrokkenheid bijvoorbeeld bij activiteiten is en blijft nog gering.

Project en de omgang tussen leerkrachten-ouders-leerlingen op school

 • Het project heeft aantoonbaar effect op het contact tussen de leerlingen onderling: zij hebben zelf voor de waarde respect een tiental gouden omgangsregels geformuleerd. Het wekelijks behandelen daarvan leidt (zo geven zij ook zelf aan) tot meer rust in de groep en meer aandacht voor elkaar.
 • De leerlingen bespreken soms de gouden regels ook thuis; de school zal de gouden regels ook in de jaaragenda en een aparte flyer voor de ouders gaan opnemen.
 • Aangezien de interactie tussen ouders en school beperkt is, zal het halen en brengen als een belangrijk contactmoment benut gaan worden, voor het bekend maken en in de praktijk brengen van de omgangsregels.
 • Het onder leerkrachtbegeleiding zelf opstellen van de tien omgangsregels heeft tot een beter wederzijds begrip geleid tussen leraren en leerlingen.
 • Sommige leraren geven aan nu anders naar ouders te kijken (meer open te staan)
 • De school zal het project de komende anderhalf jaar doorzetten.