home
achtergrondinfo praktijkvoorbeelden projectdraaiboek contact
school A school B school C school D school E school F
ervaringen
opbrengst

Nulmeting
In de gesprekken over de resultaten van de nulmeting komt het volgende naar voren:
De school is een vereniging, dat betekent dat de ouders via het bestuur veel zeggenschap hebben over de school. De ouderbetrokkenheid bij het pedagogisch kader en invulling is beperkt. Het team bepaalt dat in sterke mate, naar grote tevredenheid van de ouders. De betrokkenheid van ouders bij de organisatie en de activiteiten is sterk verschillend. Een kleine groep ouders doet veel op school en een grote groep ouders doet weinig. De kinderen zijn zeer tevreden op school, al vinden ze dat ze het druk hebben en dat ze niet altijd worden gehoord. Zowel ouders, team als leerlingen zijn zeer mondig.

Waardenoriëntatie
Na de waardenoriëntatie is veel enthousiasme ontstaan. Zowel team als ouders geven aan, dat ze het over thema’s hebben die normaal niet aan de orde komen. Het verbetert het contact en de uitwisseling, en het aan de slag gaan vanuit waarden ervaart men als betekenisvol omdat het dan echt gaat over hoe je met elkaar omgaat. De leerlingen zijn zeer betrokken.

Waardenarena
Bij de waardenarena waren 35 leerlingen aanwezig. De leerlingen hebben het gevoel dat ze nu echt worden gehoord. De school kiest voor de waarde ‘respectvol met elkaar omgaan’; vertaald in twee centrale elementen: Echte aandacht voor elkaar hebben (goed luisteren, vragen stellen, zorg hebben voor elkaar) en elkaar gelijk behandelen (ga met de ander om zoals je ook zelf behandeld wilt worden).

De vertaling naar ‘manieren van doen’ heeft op de school tot de volgende acties geleid:

 • Actie 1. Regels op het schoolplein
  Leerkrachten en leerlingen gaan samen in gesprek over de regels op het schoolplein (uitleg, toelichting en toetsing).
 • Actie 2. Elkaar gelijk behandelen op het schoolplein
  Iedere groep gaat 1 keer per week expliciet aandacht besteden aan ‘elkaar gelijk behandelen’ tijdens het spelen op het schoolplein.
 • Actie 3. Goed naar elkaar luisteren in de klas.
  Iedere klas, van kleuters tot groep 8, zal in de komende periode expliciet aandacht besteden aan het ‘goed luisteren’.
 • Actie 4. Kinderen gelijk behandelen
  Iedere leerkracht zal het gelijk behandelen van leerlingen door de leerkracht in de komende periode in de klas bespreekbaar maken als het aan de orde is.
 • Actie 5. Teamvergaderingen
  In teamvergadering wordt via enkele opdrachten geoefend op het goed naar elkaar luisteren, goede vragen stellen en zorgzaam zijn voor elkaar in het teamoverleg.
 • Actie 6. Klassenouders zorgen voor nieuwe ouders
  Een regel die al bestaat, maar nog niet altijd in praktijk wordt gebracht, is dat klassenouders nieuwe ouders ontvangen en welkom heten in de school; met echte aandacht
 • Actie 7. Oversteekmanieren
  Met aantal ouders in gesprek over deze regels en de uitvoering; wellicht kan het beter en anders; oefenen op de plek, met name ook op de omgang met elkaar bij deze situatie
 • Actie 8. De luisterkaart voor thuis en op school
  In het project wordt een luisterkaart ontwikkeld met op de voorkant het motto ‘Goed naar elkaar luisteren’ en op de achterkant een aantal tips voor ouders en leerlingen om dit te doen. De luisterkaart wordt op school en in de klas gebruikt maar leerlingen mogen de kaart ook meenemen naar huis om thuis met ouders en in het gezin te oefenen en te gebruiken.