home
achtergrondinfo praktijkvoorbeelden projectdraaiboek contact
school A school B school C school D school E school F
ervaringen
opbrengst

Project en de waarden op de school

  • Bij de visie en missie van de school staat het samenwerken centraal (een zelfstandige school maak je samen). Door het project is het belang van samenwerking tussen ouders, leerkrachten en leerlingen weer opnieuw benadrukt. Voor de leerkrachten was de visie en missie vooral iets wat op papier stond. Door het project is de visie meer gaan leven, het heeft meer betekenis gekregen. O.a. door het in gesprek gaan met ouders en leerlingen. De laatste ouderavond heeft hier vooral invloed op gehad.
  • De voortgang van het project is erg belangrijk vinden ouders en school. Beleid rond ouderbetrokkenheid moet blijvend onder de aandacht blijven. Zo blijft de werkgroep bestaan en wordt er gedacht aan een oudercontactpersoon op de school. Wil het project echt slagen dan moet het proces, wat nu gestart is, en de communicatie tussen ouders en school doorgaan.

Project en het pedagogisch kader op de school en de opvoeding thuis

  • Door het project is het belang van open, helder en duidelijk met elkaar communiceren onder de aandacht gekomen. Als school moet je naar ouders toe duidelijk zeggen waar je voor staat, vindt het team.
  • In de gesprekken met kinderen ervaart de directeur dat er sprake is van een gemeenschappelijke taal. Het woord respect heeft voor kinderen inhoud gekregen.

Project en ouderbetrokkenheid op de scholen

  • Er zijn door het project niet meer ouders betrokken geraakt bij de school. Wel waren er nu ook andere ouders (naast een vaste kerngroep) betrokken. Vooral nieuwe ouders, van kinderen uit de onderbouw, waren op de ouderavonden aanwezig. Zij stralen een positieve betrokkenheid uit.

Project en de omgang tussen leerkrachten-ouders-leerlingen op school

  • Door het project is het team zich meer bewust geworden van positieve factoren in de omgang met ouders en leerlingen. Zo gaven ouders aan dat het ’s morgens groeten bij de deur (door het team) als zeer positief werd ervaren. Ouders in de werkgroep wilden dit punt ook doortrekken tussen ouders onderling. Dat ook ouders onderling elkaar echt zien, begroeten en een open houding uitstralen. Daarnaast is duidelijk uitgesproken dat ouders niet op het schoolplein problemen bespreken maar hiervoor de school in gaan, naar de leerkrachten toe.