home
achtergrondinfo praktijkvoorbeelden projectdraaiboek contact
school A school B school C school D school E school F
ervaringen
opbrengst

Nulmeting
In de gesprekken over de resultaten van de nulmeting komt het volgende naar voren: Leerkrachten ervaren het als belastend dat de school steeds meer aandacht moet besteden aan de opvoeding. In de samenwerking met ouders staan ouders en leerkrachten regelmatig tegenover elkaar. De leerkrachten hebben de indruk dat zij consequenter zijn in de opvoeding dan de ouders thuis.

Een kleine groep ouders is heel actief op de school. Leerkrachten en ouders willen graag dat er een bredere groep ouders betrokken raakt. Ouders geven als verklaring het drukke leven. Een meer persoonlijke benadering en een duidelijker overzicht geven zij als mogelijke oplossingen. De opkomst op algemene ouderavonden vinden de leerkrachten laag. Vooral allochtone ouders laten het vaak afweten.

Ouders vinden de sfeer op school in de afgelopen 2 jaar verbeterd. Leerkrachten zijn meer betrokken naar de ouders toe, m.n. bij probleemleerlingen. Het invoeren van ‘Leefstijl’ zien zij als een positieve factor. Ouders hebben niet een uitgesproken beeld van de pedagogische uitgangspunten van de school. Zij vinden dat de school af en toe wat duidelijker mag zijn.

Waardenoriëntatie
In de eerste fase verliep het project stroef. Het team en directie waren nog onvoldoende ‘eigenaar van het project’. Bij de start was er vanuit het team te weinig draagvlak. Enkele teamleden vonden dat de contacten met ouders goed verliepen en zagen geen aanleiding om met een ouderproject te starten. Ook bij ouders was er kritiek op de start van het project, ze zijn onvoldoende geïnformeerd over het doel en de opzet van het project.

Na de teamvergadering en ouderavond over de waarden is er een ‘pas op de plaats’ gemaakt. De knelpunten zijn geanalyseerd en in overleg met het team is besloten om de aanpak in het project aan te passen aan de schoolsituatie.

Waardenarena
In februari vond de tweede ouderavond plaats (een aangepaste waardenarena) waarin de gezamenlijke waarden die gekozen zijn door ouders en team concreet werden uitgewerkt in ‘manieren van doen’. Een aantal leerlingen was die avond ook aanwezig. Vooraf aan de avond hadden de leerkrachten met de leerlingen uit alle groepen gesproken over de inhoud van deze waarden.

Het aantal ouders op de avond was minder groot dan op de eerste ouderavond. Wel was de betrokkenheid tijdens en na deze avond bij team, ouders en leerlingen zeer hoog. Er werd goed geluisterd naar elkaar en er heerste een open sfeer.

Aan het eind van de avond is de bestaande werkgroep uitgebreid met 3 extra ouders. Deze werkgroep is 2 keer bij elkaar geweest en heeft de voorstellen van de ouderavond verder vertaald in concrete ‘manieren van doen’. De werkgroep blijft het komende jaar bestaan om de acties te blijven volgen en verder uit te werken.

De uitgewerkte ‘manieren van doen’ zijn onder andere:

  • Leerlingen serieus nemen en verantwoordelijkheid geven door in te gaan op hun suggesties (o.a. over het oplossen van ruzies)
  • Ouders altijd serieus nemen
  • Duidelijk en zichtbaar maken wat een ieder doet in de school door stukjes te schrijven in de nieuwsbrief, team, MR en OR leden zichtbaar maken met foto’s
  • Elkaar groeten: ouders, leerkrachten en leerlingen
  • Rol van de klassenouders actiever maken