home
achtergrondinfo praktijkvoorbeelden projectdraaiboek contact
school A school B school C school D school E school F
ervaringen
opbrengst

De ouders van de school vonden deelname aan het project een goed idee. Dat goede zit in: samen dingen doen, meer betrokkenheid, meer contact tussen ouders. Dat contact speelde vooral tijdens de ouderavonden. In de dagelijkse omgang merken ouders nog weinig van het project. Ze zijn benieuwd wanneer de voorgenomen acties uitgevoerd gaan worden.

Project en de waarden op de school

 • De visie op ouderbetrokkenheid stond nog ‘open’. Het voorstel om aan dit project mee te doen kwam op het juiste moment. Het project heeft de discussie flink op gang gebracht. De precieze visie/ missie moet nog vastgesteld worden. Het project heeft kapstokken gegeven om dat te doen.
 • Ouders hebben door het project gemerkt dat de school open staat voor ideeën van ouders. Voorheen dachten de ouders: “de school bepaalt wat er gebeurt”, maar dat blijkt minder waar te zijn.

Project en het pedagogisch kader op de school en de opvoeding thuis

 • De directeur geeft aan dat leerkrachten nog te weinig weten van de achtergrond/ cultuur van allochtone ouders. Daar zijn ze achter gekomen door het project. Volgend schooljaar organiseert de school samen met andere scholen uit haar cluster een cultuurdag.
 • Door dit project is de beeldvorming van de leerkrachten naar ouders veranderd.
 • Of het project invloed heeft op het pedagogisch kader is moeilijk concreet aan te geven. Er was al veel voedingsbodem op de school o.a. door VVE; het project sloot daar goed op aan. Er zijn nu meer ingangen die bij elkaar komen. Door het project is er een versnelling van de ideeën opgetreden. Oudergesprekken worden anders gevoerd en er is makkelijker en meer inloop. Ook in de bovenbouw is er een oudercircuit 4 á 5 keer per jaar.

Project en ouderbetrokkenheid op de scholen

 • De methodiek is goed bevallen. Tijdens de ouderavonden is steeds een groep ouders aanwezig geweest. Ouders die je anders niet ziet, zijn gekomen. De school heeft meer draagvlak gekregen.
 • Er blijft een groep ouders die je niet kunt bereiken op de manier zoals je zou willen. Dat zijn de laagopgeleide ouders. Zij komen op BBQ of bingoavonden, maar daar is de school niet voor, aldus de directeur.
  Ouders zeggen hierover: Het project heeft wel effect op de ouders die geweest zijn op de ouderavonden. Er zijn positieve dingen uit voortgekomen, zoals een verandering bij de 10-minutengesprekken en de inloop in de hogere groepen. De ouders die al onbereikbaar waren, blijven onbereikbaar. Een bepaalde groep kun je echter wel bereiken. Dat zijn ouders die geprikkeld moeten worden. Door het inschakelen van andere ouders bereik je deze groep en door het organiseren van gezellige dingen op school. Dat werkt sfeerbevorderend, waardoor meer ouders komen.
 • Het project vraagt een bepaald denk- en opleidingsniveau.
 • De positie van ouders is veranderd: de school luistert meer naar de ideeën die ouders hebben. Er is een ouderklankbordgroep in het leven geroepen om de voortgang van de acties te volgen en nieuwe ideeën in te brengen.
 • Met name bij de waardengroepen en de laatste ouderavond was de betrokkenheid groot. Het werd praktischer en concreter waardoor leerkrachten en ouders beter begrepen waar het om ging. Maar zonder het project, ook met de hele aanloop van het kiezen van waarden, waren de acties nooit zo snel geaccepteerd en uitgevoerd.

Project en de omgang tussen leerkrachten-ouders-leerlingen op school

 • Vooral de relatie tussen leerkracht en ouders is door dit project veranderd. Dat zie je terug in de gekozen acties: 10-minutengesprekken worden anders aangepakt, inloop voor de ouders van de bovenbouw, informatiebijeenkomsten door ouders georganiseerd.
 • Dit project geeft meer ‘open deuren’ i.p.v. ‘gesloten deuren’. Je moet ouders niet als bedreiging zien, maar als kans.